วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

การใช้ Wh-question

บทเรียนออนไลน์เรื่อง การใช้ Wh-question ได้ค้นคว้า จัดหา จัดทำ โดยได้รวบรวมความรู้จากตำราต่าง ๆ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ  เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ และได้ฝึกแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และแบบฝึกกิจกรรมหลังเรียน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจในบทเรียนเกี่ยวกับเรื่อง การใช้ Wh-question มากยิ่งขึ้น   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะทำให้เห็นคุณค่าของการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
           การศึกษาบทเรียนออนไลน์ สามารถเข้าศึกษาเนื้อหาได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดสถานที่ ทำแบบทดสอบ  ทำแบบฝึกกิจกรรมได้ด้วยตนเอง  หากไม่เข้าใจบทเรียน ก็สามารถกลับไปศึกษาใหม่ได้ตามความต้องการ

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย
- สร้างประโยคคำถามโดยใช้ Wh – Question ต่างๆ ได้ถูกต้อง
- ถาม-ตอบประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Wh – Question ต่างๆ ได้ถูกต้อง
- ใช้ Wh – Question ในการถามคำถามต่างได้ถูกต้อง
- บอกความหมายของประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Wh – Question ได้


แนวการศึกษาและกิจกรรม
1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนทุกครั้ง
2. ศึกษาและทำความเข้าใจเนื้อหาของแต่ละตอนอย่างละเอียด
3. ทำแบบทดสอบหลังเรียนเมื่อศึกษาเนื้อหาจบแล้วฝึก
4. ทำแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ
5. หากไม่เข้าใจให้นักเรียนกลับไปศึกษาเนื้อหาใหม่ได้

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง wh-question
เข้าสู่บทเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง wh-question
แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง wh-question